Terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinta työpaikalla

Vaarallisten kemikaalien käyttö, käsittely ja säilytys ovat yleisiä vaaroja työpakoilla. Terveydelle haitallisten kemiallisten tekijöiden hallinnasta määräävä kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö on tarkoitettu ohjaamaan työnantajia...

Kirjoittanut Henna Rosilo

Vaarallisten kemikaalien käyttö, käsittely ja säilytys ovat yleisiä vaaroja työpakoilla. Terveydelle haitallisten kemiallisten tekijöiden hallinnasta määräävä kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö on tarkoitettu ohjaamaan työnantajia vaarallisten kemikaalien turvallisessa käytössä ja vähentämään kemikaaleihin liittyviä riskejä työympäristössä.

 

Lataa opas vaarallisten kemikaalien korvaamisesta 5+1 askeleella

 

Vaarallisia aineita saattaa päätyä kehoon, jos niitä hengitetään tai niellään tai jos niitä imeytyy kehoon ihon kautta. Kemikaalit voivat aiheuttaa myös akuutteja pintavammoja, kuten ihon tai silmien syöpymiä. Terveydelle haitallisia kemiallisia tekijöitä on useaa eri tyyppiä:

 • Vaarallisiksi luokitellut kemikaalit
 • Muut työssä syntyvät ja esiintyvät haitalliset tekijät, joita voivat olla esimerkiksi:
  • Kaasut, höyryt ja savut
  • Jauheet ja pölyt
  • Luokittelemattomat nesteet
  • Nanomateriaalit

Vaikka työpaikoilla onkin nyt turvallisempaa kuin koskaan viimeisen 50 vuoden aikana, vaarallisiksi luokitellut kemikaalit ja muut kemialliset tekijät ovat edelleen yleisiä ja aiheuttavat runsaasti ammattitauteja akuuttien vammojen lisäksi.

Hyvin vaarallisia aineita, kuten mahdollisesti syöpää aiheuttavia kunnossapitokemikaaleja ja voimakkaasti syövyttäviä puhdistusaineita, esiintyy myös aivan tavallisilla työpaikoilla.

Vaaramerkittyjen kemikaalituotteiden lisäksi myös muut kemialliset tekijät ovat yleisiä ja niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi eri materiaalien hionnassa syntyvä tomu, pakokaasut ja puupölyt voivat aiheuttaa vakavia sairauksia.

Lue artikkelimme vaarallisista kemikaaleista työpaikoilla >

 

Vaarallisten kemikaalien aiheuttamien riskien hallinta

 

Kansallisessa lainsäädännössä kemikaalilaki (599/2013) velvoittaa toiminnanharjoittajia yksiselitteisesti valitsemaan, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, kemikaaleista tai menetelmistä käyttöön sen, josta aiheutuu ihmisille ja ympäristölle vähiten vaaraa.

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan vaarat tulee ensisijaisesti poistaa työpaikalta. Jos tämä ei kemikaalin tai muun kemiallisen tekijän kohdalla ole mahdollista, tulee työnantajan selvittää, voidaanko vaarallinen kemikaali korvata turvallisemmalla tuotteella. Jos tämäkään ei ole mahdollista, tulisi suorittaa riskinarviointi ja toteuttaa tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet, jotta altistuminen vaarallisille aineille on mahdollisimman vähäistä.

Riskinhallinnassa tulee noudattaa seuraavia keinoja

 • Vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden käyttö- ja varastointimäärien vähentäminen
 • Tekniset päästöjä ehkäisevät toimenpiteet, kuten prosessin sulkeminen, tarpeeksi tehokas ilmanvaihto ja vuotosuojaukset
 • Altistuvien henkilöiden määrän tai altistusajan vähentäminen
 • Yleisen työhygienian ja työmenetelmien kehittäminen
 • Turvallisuuden varmistava kunnossapito
 • Vaarojen edellyttämä koulutus ja perehdytys
 • Henkilönsuojainten käyttö (viimeisenä keinona)

On työnantajan vastuulla, että kemikaaliriskit ja työntekijöiden terveysriskit kartoitetaan säännöllisesti ja asianmukaisesti ja että riskinarvioinnin tuloksia hyödynnetään kemikaaliturvallisuuden kehittämisessä. Tässä asiassa kemikaalirekisteri helpottaa riskinarviointien tekemistä ja dokumentointia.

Työntekijöillä taas on vastuu noudattaa ohjeita ja huolellisuutta kemikaalien kanssa sekä raportoida kaikki työpaikalla ilmenevät, kemiallisten tekijöiden käyttöön ja esiintymiseen liittyvät puutteet ja vaaratilanteet työnantajalleen. Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

 

Käyttöturvallisuustiedote ja kemikaaliluettelo

 

Kemikaaliturvallisuus koskee kaikkia. Kaikista vaarallisista kemikaaleista tulee työpaikalla olla nähtävillä ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet REACH-asetuksen mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta käytöstä. Niiden avulla työnantajien tulisi muun muassa suunnitella työntekijöiden ja ympäristön suojelemiseksi tarvittavat toimet.

Työnantajan on lisäksi ylläpidettävä kemikaaleista kauppanimen mukaista luetteloa, josta selviävät kemikaalien vaaraluokitukset.

 

Kemikaalien vaaramerkinnät

 

Kemikaalien valmistajien ja toimittajien täytyy merkitä vaaralliset aineet ja seokset CLP-asetuksen mukaisesti. CLP-asetus on vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EU-asetus. Se koskee kemikaalien valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja jatkokäyttäjiä.

Vaarallisten kemikaalien vaaraominaisuuksien tulee olla tunnistettavissa niiden vaaramerkinnöistä.

Työnantajien tulee varmistaa, että työntekijät tietävät, mitä vaaramerkinnät tarkoittavat. Hyvä tapa on laittaa merkinnät ja niiden selitteet näkyville paikoissa, joissa kemikaaleja käsitellään – näin työntekijät näkevät heti mitä merkinnät tarkoittavat. Jos kemikaalia siirretään työpaikalla alkuperäisestä pakkauksesta toiseen, tulee myös vaaramerkinnät siirtää uuteen pakkaukseen.

Lataa juliste CLP-merkinnöistä, jonka voit tulostaa työpaikkasi seinälle >

 

Opastus ja perehdyttäminen

 

Työnantajien täytyy varmistaa, että henkilöstö ymmärtää työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyvät riskit. Riskinhallintatoimet eivät ole sataprosenttisen tehokkaita, ellei henkilöstö tiedä, kuinka niitä sovelletaan oikein. Esimerkiksi vuodon sattuessa onnettomuuspäästön hallinta edellyttää yleensä myös toimia työntekijöiltä. Vastaavasti henkilönsuojaimet suojaavat hyvin ainoastaan, jos niitä käytetään, säilytetään ja uusitaan oikein.

Henkilöstön tulisi olla perillä myös siitä, kuinka laitteita käytetään ja tuntea hyvin työpaikan varotoimenpiteet. Vaarallisten kemikaalien käyttöoikeuksia tulisi myöntää mahdollisimman pienelle joukolle, jotta työntekijät eivät altistu tarpeettomasti.

Maksuton webinaaritallenne: Kemikaalit työpaikalla ja syöpävaaran torjunta

 

Lopuksi

 

Huolehdi toiminnan jatkuvasta seurannasta ja parantamisesta! Turvallisuustaso ei kehity tai säily hyvänä itsestään, mutta turvallisuustyö tuo työpaikoille paljon hyötyjä ja parantaa myös tuottavuutta.

Me EcoOnlinella autamme organisaatiotasi tekemään kemikaaliturvallisuuden hallinnasta helpompaa ja nopeampaa.

EcoOnline Chemical Manager on työkalu käyttöturvallisuustiedotteiden ja muiden kemikaalidokumenttien helppoon keräämiseen, hallintaan ja jakeluun. Voit tehdä riskinarviointeja, suunnitella toimenpiteitä vaarallisten kemikaalien hallintaan ja korvaamiseen. Haluatko kuulla lisää?

 

EcoOnline Chemical Manager


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Tulevaisuuden megatrendit − digitalisaatio, hybridityöskentely ja suurempi panostus kestävään kehitykseen,...

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu monta tehtävää ja vastuuta. Monelle uudelle valtuutetulle nämä asiat saattavat...

Kemikaalien CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit

Varoitusmerkeillä ilmoitetaan selkeällä tavalla käyttäjille kemikaalien eri vaaroista ja riskeistä. Merkkien avulla...