Käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen muutoksia

Uutiset

REACH- ja CLP-asetusten muutokset velvoittavat kemikaalien valmistajia ja toimittajia tarkistamaan kemikaalien luokitukset ja merkinnät sekä päivittämään käyttöturvallisuustiedotteet.

 

REACH-asetuksen liitettä II eli käyttöturvallisuustiedotteen (ktt) laatimista koskevia vaatimuksia muutettiin kesällä 2020 asetuksella (EU) 2020/878, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Asetuksen siirtymäajan mukaisesti nykymallisia ktt:ita saa toimittaa 31.12.2022 saakka.

Muutosasetus yhdenmukaistaa ktt:iden vaatimukset sekä YK:n GHS-järjestelmän että CLP-asetuksen (asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) päivitysten kanssa. Ktt:ssa tulee myös jatkossa kertoa nanomuotojen ominaisuuksista sekä hormonitoimintaa häiritsevistä aineista.

Jos ktt koskee yhtä tai useampaa aineen nanomuotoa tai nanomuotoja sisältäviä aineita, niistä on ilmoitettava tuotteen tunnistetiedoissa kohdassa 1 käyttämällä sanaa ”nanomuoto”. Myös muissa asiaankuuluvissa kohdissa on mainittava, mitä nanomuotoja tiedot kattavat ja yhdistettävä kukin nanomuoto oleellisiin tietoihin. Esimerkiksi kohdissa 3 ja 9 on eriteltävä nanomuotojen ominaisuuksia.

Tiedot hormonitoimintaa häiritsevistä aineista on ilmoitettava ktt:n kohdassa 2.3 Muut vaarat. Seosten osalta hormonitoimintaa häiritsevän aineosan tiedot on annettava kohdissa 2.3 ja 3.2, jos sen pitoisuus seoksessa on vähintään 0,1 painoprosenttia. Myös kohtiin 11 ja 12 on lisätty uudet alakohdat hormonitoimintaa häiritsevien aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksille.

Lisäksi muutoksia on useissa yksittäisissä ktt:n kohdissa. CLP-asetuksen myrkytystietokeskusilmoituksia koskevassa liitteessä VIII määritelty seoksen ainutkertainen koostumustunniste (UFI-tunniste) on tarvittaessa merkittävä ktt:n kohtaan 1.1.

Aineosille tulee jatkossa kohdassa 3.1 tai 3.2 ilmoittaa myös erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja välittömän myrkyllisyyden estimaatit, jos ne ovat saatavilla. Kohtien 9 ja 14 otsikointia ja vaatimuksia on tarkennettu ja päivitetty vastaamaan paremmin GHS-järjestelmää.

Myös CLP-asetuksen kemikaalien vaaraluokituksia ja merkintöjä koskevia vaatimuksia päivitetään säännöllisesti. Sen 12. muutosasetusta (EU) 2019/521 on sovellettava viimeistään 17.10.2020. Muutokset koskevat muun muassa vaaraluokkaa ”syttyvät kaasut”, uutta luokkaa ”flegmatoidut räjähteet”, useiden terveysvaaraluokkien määritelmiä, joitakin vaara- ja turvalausekkeita sekä yleisiä raja-arvoja.

 

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatijoiden on tarkistettava tuotteitaan koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset REACH- ja CLP-asetuksista ja päivitettävä ktt:t.

 

Myös Tukesin Kemikaalineuvonta auttaa velvoitteiden ymmärtämisessä. EcoOnlinen tuotteet päivitetään muuttunutta lainsäädäntöä vastaavasti.

 

New call-to-action

Julkaistu
07.10.2020