Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.10.2020 antanut uuden asetuksen haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP-arvot)

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) päivitetty

Uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvoista (654/2020).

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista ja biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvoista (654/2020). Myös Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet -julkaisu on päivitetty samassa yhteydessä.

Uusi asetus tuli voimaan 1.10.2020.

Asetukseen on lisätty täysin uutena nimikkeenä HTP-arvot p-toluidiinille (CAS-numero 106-49-0). N-metyylipyrrolidonille (NMP, CAS 872-50-4) on lisätty biologisten näytteiden ohjeraja-arvot. Lisäksi useiden aineiden raja-arvoja on muutettu tai niille on lisätty yksittäisiä uusia arvoja.

Asetuksessa on huomioitu myös syöpävaaran torjuntaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1267/2019) 22 aineelle annetut uudet sitovat raja-arvot. Muun muassa 1,3-butadieenin, vinyylikloridin ja etyleenioksidin HTP-arvot on kumottu, koska aineille on asetettu vastaavat sitovat raja-arvot.

 

Lue syöpävaaran torjuntaa koskevan lainsäädännön muutoksista lisää täältä >

 

Työnantajan tulee huomioida ohjeraja-arvot, sitovat raja-arvot sekä biologisten altistumisindikaattorien ohjeraja-arvot työn vaaroja, hengitysilman puhtautta ja työntekijöiden kemikaalialtistumista arvioitaessa.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteissa HTP-arvot tuotteen sisältämille aineille ilmoitetaan kohdassa 8. Työnantajien kannattaa kuitenkin tarkistaa viimeisimmät raja-arvot myös ministeriön julkaisusta, sillä käyttöturvallisuustiedotteiden tiedoissa on usein puutteita.

EcoOnlinen kemikaalinhallintajärjestelmien HTP-ainehaku ja Publisherin aineluettelot päivitetään uutta asetusta vastaaviksi.

Julkaistu
16.10.2020