Kansallinen työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa merkittävästi EU:n niin kutsutun syöpädirektiivin päivityksien myötä.

Takaisin
Published
17/12/2019

Valtioneuvosto antoi torstaina 12.12. uuden asetuksen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Asetuksella kumotaan sekä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) että työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) eli luettelo ns. ASA-aineista. Myös ASA-lainsäädäntö on uudistumassa ja uusi ASA-laki parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa.

Asetuksessa määritellään uudet sitovat raja-arvot 22 syöpävaaralliselle tekijälle ja tarkistetaan joitakin aiempia raja-arvoja. Sitovia raja-arvoja on aiemmin asetuksessa 716/2000 ollut ainoastaan bentseenille, vinyylikloridille ja kovapuupölylle, minkä lisäksi asbestia ja lyijyä koskee erillinen lainsäädäntö.

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat päivitettyjen EU-direktiivien raja-arvoja ja niitä asetetaan muun muassa kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille, formaldehydille, akryyliamidille, kadmiumille ja arseenille. Raja-arvojen lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin työmenetelmiin lisätään muun muassa työt, joihin liittyy altistumista kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille tai käytetyille moottoriöljyille.

Työnantajien on otettava muuttuvat vaatimukset ja raja-arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä turvallisen työympäristön suunnittelussa. Kuten tähänkin saakka, työnantajan on vähennettävä kaikkien ─ ei ainoastaan raja-arvoaineiden ─ syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tai perimää vaurioittavien tekijöiden käyttöä työpaikalla ensisijaisesti korvaamalla ne kemikaaleilla tai työmenetelmillä, jotka ovat vaarattomia tai aiheuttavat vähemmän vaaraa.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020. Osalle raja-arvoista annetaan kuitenkin siirtymäaikoja.

Lisätietoja

Lisätietoja ja asetus Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa