Sanakirja

Täältä löydät työ- ja kemikaaliturvallisuuden yleisimmin käytetyt sanat ja käsitteet selkokielellä selitettynä.

ISO 45001

ISO 45001 - Työterveys- ja työturvallisuusstandardi

Lue lisää

Turvallisuuskeskustelu

Turvallisuuskeskustelu on kahdenkeskinen tasavertainen arjessa käyty dialogi, jonka tavoite on aikaansaada ja ylläpitää turvallista käytöstä.

Lue lisää

Turvallisuushavainto

Turvallisuushavainto on ilmaistu huomio työturvallisuutta tai -terveyttä vaarantavasta tai edistävästä seikasta.

Lue lisää

Elmeri

Elmeri-menetelmät ovat standardoituja työympäristön ja työtapojen havainnointimenetelmiä.

Lue lisää

Inhimillinen turvallisuustekijä (iTu)

Vain tekniikkaan ja johtamiseen panostamalla ei pystytä estämään kaikkia työtapaturmia.

Lue lisää

Kemikaali

Kemikaali on yleisnimi, joka kattaa alkuaineista ja niiden yhdisteistä valmistetut aineet ja valmisteet.

Lue lisää

Kemikaalilaki

Kemikaalilaki (599/2013) on Suomessa kansallisesti säädetty laki, jonka tavoitteena on valvoa ja varmistaa EU:n kemikaalilainsäädännön velvotteiden täyttymistä.

Lue lisää

Kandidaattilista

Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitää SVHC-listaa eli kandidaattilistaa erityistä huolta aiheuttavista aineista.

Lue lisää

Riskinarviointi

Riskinarviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista ja niiden merkityksen arviointia työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Lue lisää

REACH-asetus

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista.

Lue lisää

CLP-asetus

CLP-asetus on vaarallisten aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva lainsäädäntö.

Lue lisää

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä.

Lue lisää

Altistumisskenaario

Altistumisskenaarioilla välitetään vaarallisten kemikaalien käyttäjille tietoja toimintaolosuhteista ja riskinhallintatoimista, joilla ihmisten ja ympäristön altistumista voidaan hallita riittävästi eri käytöissä...

Lue lisää