EU:n uusi asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019 ja korvaa aiemman POP-asetuksen (EY) 850/2004.

Takaisin
Published
19/07/2019

EU:n uusi asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019 ja korvaa aiemman POP-asetuksen (EY) 850/2004.

Tiettyjen haitallisten ja ympäristössä hyvin hitaasti hajoavien POP-yhdisteiden, kuten DDT:n, dioksiinien ja PCB-yhdisteiden, käyttöä ja päästöjä rajoitetaan maailmanlaajuisesti Tukholman yleissopimuksella. Yleissopimuksen velvoitteet toimeenpannaan EU:ssa POP-asetuksella, jolla muun muassa kielletään tai rajoitetaan nimettyjen POP-yhdisteiden valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö, vähennetään päästöjä sekä varmistetaan POP-yhdisteiden turvallinen varastointi ja jätehuolto.

Uudistuksessa POP-asetuksen rakennetta ja tekstiä selkeytettiin ja säänneltyihin aineisiin lisättiin yleissopimukseen vuosina 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit. Lisäksi asetuksessa säädetään useita yksittäisiä yhdisteitä ja niitä sisältäviä seoksia ja esineitä koskevia ehtoja ja raja-arvoja.

REACH-asetuksessakin rajoitetun palonestoaine dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan jatkossa rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa sekä tietyissä elektroniikkalaitteissa. Myös PFOS-yhdisteiden valmistus ja markkinoille saattaminen on vastaisuudessa sallittu vain sumunestoaineissa, joita käytetään kromi-(VI) -kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä, jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu.

Uuden asetuksen myötä myös Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle osoitetaan uusia POP-yhdisteiden tunnistamiseen, raportointiin ja sääntelyyn liittyviä tehtäviä.

Lisätietoja POP-yhdisteistä ja lainsäädännöstä ECHA:n ja Ympäristöministeriön sivuilla.