Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille.

Takaisin
Published
13/02/2020

Euroopan komissio on hyväksynyt REACH-asetuksen muutosasetuksen (EU) 2020/171, jolla lisätään 11 erityistä huolta aiheuttavaa SVHC-ainetta luvanvaraisten aineiden luetteloon. Uudet aineet nostavat luvanvaraisten aineiden kokonaismäärän 54:än.

Aineen lisääminen luvanvaraisten aineiden luetteloon aiheuttaa velvoitteita kyseisen aineen sekä sitä sisältävien seosten valmistajille, toimittajille ja käyttäjille. Aineita ei saa luovuttaa luvanvaraiseen käyttöön ilman maksullista lupaa. Lupahakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Myös luvanvaraista ainetta sisältävät seokset kuuluvat lupavaatimuksen piiriin. Lisäksi SVHC-aineiden käyttöön liittyy muun muassa tiedottamisvelvoitteita jo ennen kuin aineet ovat luvanvaraisia.

Aineen valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat hakea lupaa yksin tai yhdessä. Yrityksen ei tarvitse hakea omaa lupaa aineen käytölle, jos toimitusketjussa ylempänä olevalla on lupa kyseiselle käytölle. Ehtona on, että yritys noudattaa lupaehtoja ja ilmoittaa käytöstä ECHA:an. Lisäksi tietyt käytöt on vapautettu lupamenettelystä. Vapautettuja käyttöjä ovat esimerkiksi välituotteet sekä tieteellinen tutkimus ja kehitys.

Nyt lisätyistä aineista kuusi on lisääntymiselle vaarallisia (kategoria 1B) ja viisi ympäristölle haitallisia PBT- tai vPvB-aineita. Aineisiin kuuluvat mm. natriumperboraatti, triksylyylifosfaatti sekä useita UV-stabiloivia bentsotriatsolijohdannaisia. Aineiden käytön lopetuspäivät ovat vuonna 2023 ja niille tulee hakea lupaa viimeistään vuonna 2021 tai 2022 aineesta riippuen.

Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7.2.2020 ja tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen.

EcoOnlinen sähköisellä Chemical Manager -kemikaalirekisterillä voitte helposti kartoittaa, sisältävätkö käyttämänne kemikaalit SVHC-aineita tai luvanvaraisia aineita.