Nämä asiat sinun tulee tietää käyttöturvallisuustiedotteesta

Jos työpaikallasi käsitellään vaarallisia kemikaaleja, laki edellyttää pitämään ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet työntekijöiden saatavilla. Ne kertovat henkilöstölle, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti.

 

Tältä sivulta voit lukea kaiken käyttöturvallisuustiedotteista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista.

Mikä on käyttöturvallisuustiedote?

Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on perustietolähde, joka antaa koko henkilöstölle ja työsuojeluvaltuutetuille tietoa vaarallisista kemikaaleista, jotta niitä voidaan käsitellä, varastoida ja hävittää turvallisesti. KTT:ssa kerrotaan myös, millaista ensiapua tulee antaa kemikaalitapaturman sattuessa.

KTT:n avulla työnantaja voi arvioida työpaikalla käytettävien kemikaalien vaarat. Kemikaalien valmistajien ja toimittajien tulee laatia KTT:t vaarallisille tuotteille ja lähettää ne asiakkailleen. Vastaanottajan on hyvä tarkistaa heti KTT:n saamisen jälkeen, että se on paikallisen lainsäädännön mukainen ja että siitä löytyvät tarvittavat tiedot.

KTT:iden tulee olla työpaikalla luettavissa siellä, missä kemikaaleja käytetään. Koko henkilökunta tulee perehdyttää työssä käytettävien kemikaalien KTT:ihin, vaaroihin ja turvalliseen käyttöön.

YK:n GHS-järjestelmän (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) käyttöönoton myötä kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä on yhdenmukaistettu maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö. Suomessa tulee noudattaa EU:n CLP- ja REACH-asetusten määräyksiä KTT:iden laatimisesta ja kemikaalien vaaramerkinnöistä sekä kansallisen lainsäädännön velvoitteita.Miksi käyttöturvallisuustiedote pitää olla?

KTT on kemikaalien hallinnan selkäranka sekä keskeinen asiakirja turvallisen ja terveellisen työympäristön luomisessa. KTT on työnantajan ja työntekijöiden pääasiallinen tietolähde, kun selvitetään organisaation käyttämien kemikaalien aiheuttamia vaaroja ja riskejä niin ihmisille kuin ympäristölle. Lisäksi siinä kerrotaan, miten riskejä hallitaan.

 

Lataa opas: 10 terveydelle vaarallista kemikaalia

 

 

Miksi käyttöturvallisuustiedotteiden hallinnointi voi olla hankalaa?

Kun organisaation käytössä on suuri määrä vaarallisia kemikaaleja, KTT:iden hallinnointi voi olla haastavaa. Ongelmat voidaan ratkaista ottamalla käyttöön dokumenttien käsittelyä varten suunniteltu sähköinen järjestelmä:

 • Säästä aikaa ja rahaa – Ilman digitaalista kemikaalirekisteriä KTT:iden pyytäminen, määräystenmukaisuuden varmistaminen ja hallinnointi vaatii paljon aikaa ja resursseja.
 • Vältä manuaalista työtä ja vanhentuneita paperikasoja – Digitaalisessa järjestelmässä KTT:t ovat ajan tasalla ja koko henkilöstön käytettävissä aina kun niitä tarvitaan.
 • Ei tietokatkoksia – Tieto kulkee yhdessä järjestelmässä automaattisesti ja välittömästi läpi koko organisaation ja sitä voi jakaa myös vaikka työterveyshuollolle.
 • Yksinkertaisempaa työtä – Vaarat ja riskit saadaan tarkastettua ja raportoitua helposti ja nopeasti (mm. karsinogeenit, raskaudelle vaaraa aiheuttavat aineet, helposti syttyvät aineet).
 • Varmuutta turvallisuuden hallintaan – Organisaatiolla on kokonaiskuva KTT:ista ja kemikaaliturvallisuudesta.
 • Ei informaatiotulvaa – Työterveydestä ja -turvallisuudesta vastaavat saavat työntekijöiden suojelun kannalta tarpeelliset tiedot helposti käsiteltävässä muodossa.

Hallitse helposti käyttöturvallisuustiedotteita ja arvioi kemikaaliriskejä: tutustu EcoOnlinen Chemical Manager -ohjelmistoon tästä >


 

Miksi käyttöturvallisuustiedote on tärkeä?

Käyttöturvallisuustiedote on tärkein tietolähde, kun tarvitset tietoa käyttämiesi kemikaalien vaarallisuudesta ja turvallisista käyttötavoista.

KTT ei kuitenkaan yksinään varmista kemikaalien turvallista käyttöä. Ensimmäinen askel kemikaaliturvallisuuden kehittämisessä on inventoida kaikki työpaikan kemikaalit ja jos KTT:ita puuttuu, pyytää ne kemikaalin valmistajalta, maahantuojalta tai jakelijalta. Tuotteen valmistaja tai toimittaja on vastuussa kemikaalin luokittelusta CLP-asetuksen mukaisesti ja tarvittaessa KTT:n toimittamisesta. Kemikaalille annetusta luokituksesta on välitettävä vastaanottajalle tietoa KTT:lla ja varoitusetiketillä.

KTT:t ovat keskeinen dokumentti, kun kemikaalien terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan. Tuotteen aiheuttamat vaarat kannattaa arvioida jo ennen sen ostamista, jotta tuotteen sopivuudesta voidaan varmistua. Pyydä kemikaalin toimittajalta KTT tarkastettavaksi jo ennen tuotteen tilaamista. Jos turvallisempia vaihtoehtoja on saatavana työpaikallesi, älä hanki tuotetta.

Lue lisää terveydelle vaarallisten kemikaalien hallinnasta työpaikalla >

 

Mitä tietoja käyttöturvallisuustiedote sisältää?

KTT sisältää tietoa kemikaalin ominaisuuksista ja turvallisen käytön edellytyksistä. Siinä kerrotaan niin kemikaalin aiheuttamista fysikaalisista vaaratekijöistä kuin terveys- ja ympäristövaaroista.

Lisäksi tiedotteessa selostetaan, millaisia suoja- ja turvatoimia tarvitaan, kun kemikaalia käsitellään, varastoidaan ja kuljetetaan. KTT sisältää myös kemikaalin kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, tiedot sen stabiiliudesta ja reaktiivisuudesta, toksikologiset tiedot, toimenpiteet altistumisen varalta ja muut tiedot mukaan lukien KTT:n viimeisimmän tarkistuspäivän.

Kemikaalin tiedot tulee esittää 16-kohtaisessa KTT:ssa johdonmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla:

 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
 2. Vaaran yksilöinti
 3. Koostumus ja tiedot aineosista
 4. Ensiaputoimenpiteet
 5. Palontorjuntatoimenpiteet
 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
 7. Käsittely ja varastointi
 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
 14. Kuljetustiedot
 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
 16. Muut tiedot

 

Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteesta

Etanoli käyttöturvallisuustiedote

 

Miten käyttöturvallisuustiedotetta luetaan?

Esittelemme seuraavaksi seitsemän tärkeintä kohtaa, jotka auttavat ymmärtämään paremmin KTT:iden sisältöä. Jotta kemikaaleja voidaan käsitellä turvallisesti, kaikkien vaarallisia kemikaaleja käsittelevien on hyvä tuntea seuraavat kohdat.

Kohta 1 : Tunnistetiedot

Kohdassa 1 annetaan tuotteen ja toimittajan tiedot. Tuotteen nimen lisäksi ilmoitetaan kemikaalin tunnistenumerot ja käyttötavat, joita KTT koskee. KTT:n vastaanottajan on hyvä tarkistaa, että KTT vastaa työpaikalle ostetun kemikaalin etikettimerkintöjä ja että tuotetta käytetään KTT:ssa annetun käyttötavan mukaisesti.

Kohta 2: Vaaran yksilöinti

Kohdassa annetaan yleiskuva kemikaalin käytön aiheuttamista terveys- ja ympäristövaaroista sekä fysikaalisista vaaroista. Tietoja tarvitaan, kun arvioidaan kemikaalin aiheuttamaa vaaraa työntekijöille ja ympäristölle.

CLP-asetuksessa määritellään useita vaaraluokkia. Vaaroihin kuuluvat esimerkiksi kemikaalin välitön myrkyllisyys, ympäristövaarat sekä ihon ja hengitysteiden herkistyminen.

CLP-mærker-til-blog

KTT:n kohta 2 jakautuu alakohtiin, joissa annetaan seuraavia tietoja.
 • Tuotteen vaaraluokitus CLP-asetuksen mukaisesti
 • Huomiosana: joko Vaara tai Varoitus
 • Kuvalliset varoitusmerkit
 • Vaaralausekkeet, jotka kertovat tarkemmin kemikaalin vaaroista
 • Turvalausekkeet, jotka kertovat miten vaaroilta voi suojautua ja miten toimia onnettomuustilanteessa
 • Muut, luokittelemattomat vaarat

Kohta 3: Koostumus

Tässä kohdassa annetaan tietoa tuotteen sisältämistä aineista ja niiden vaaroista ja pitoisuuksista. Lisäksi ilmoitetaan muun muassa aineiden numeeriset tunnisteet, kuten CAS-numerot. Kohta 3 antaa KTT:n vastaanottajalle vaaratietoja yksityiskohtaisempia tietoja kemikaalin koostumuksesta ja haitallisista aineosista.

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

Tässä kohdassa kerrotaan, millaista ensiapua tulee antaa kemikaalille altistuneelle henkilölle. Toimet on kuvattava niin ymmärrettävästi, että myös ensiapukoulutusta vailla oleva henkilö osaa toimia ohjeiden mukaan. Vaadittavat tiedot:

 • Asianmukaiset ensiapuohjeet eri altistustavoille (hengitettynä, iho- ja silmäkontaktissa, nieltynä).
 • Kuvaus tärkeimmistä oireista tai vaikutuksista, jotka esiintyvät akuutisti tai viiveellä.
 • Ohjeistus välittömäksi lääketieteelliseksi hoidoksi ja tarvittaessa erikoishoidoksi.

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

Tästä kohdasta löydät tietoa kemikaalien turvallisista käsittelytavoista ja varastoinnista. Kohdassa annetaan ohjeet kemikaalin turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin, mukaan lukien suositukset yhteensopimattomien kemikaalien käsittelemiseen.

Lisäksi kerrotaan varotoimet, joilla vältetään kemikaalien joutuminen ympäristöön ja ohjeet yleistä työhygieniaa ylläpitävistä toimista (esim. syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueella).

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen/henkilösuojaimet

Kohdassa 8 ilmoitetaan kemikaalin aineosien kansalliset raja-arvot sekä ohjeet työntekijöiden altistumisen ehkäisemiseen. Kohdassa kuvailtavat riskinhallintatoimenpiteet voivat olla teknisiä toimenpiteitä, kuten työpistekohtainen kohdepoisto, tai henkilökohtaisia suojaimia. Tällaisia suojaimia voivat olla esimerkiksi silmäsuojaimet ja kemikaalinsuojakäsineet.

Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kohdassa 15 annetaan lainsäädäntöä koskevat tiedot määräysten noudattamista valvovalle henkilöstölle.

Maksuton opas

Käyttöturvallisuus-tiedotteen tärkeimmät kohdat

 

 

Lataa helppolukuinen opas, johon olemme koonneet edellä mainitut 7 tärkeintä kohtaa.

 
 

 

 

Käyttöturvallisuustiedote ja REACH-asetus

Kemikaalin toimittajan tulee laatia KTT:t REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti. Näissä säädöksissä määritellään tuotteen luokitusvaatimukset ja KTT:n muoto.

REACH-asetuksen artikla 31 edellyttää, että kemikaalin toimittaja (valmistaja, maahantuoja, jatkokäyttäjä, jakelija) toimittaa asiakkailleen määräystenmukaisen KTT:n, jos kemikaali on luokiteltu vaaralliseksi. Lisäksi KTT tulee toimittaa asiakkaan pyynnöstä tietyistä vaarattomista, mutta haitallisia aineosia sisältävistä seoksista. Asetuksessa on määritelty myös muita perusteita, joiden täyttyessä KTT tulee toimittaa, vaikka kemikaalia ei olisikaan luokiteltu vaaralliseksi.REACH säätelee myös käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistä ja uusimista:

 • KTT pitää päivittää, kun kemikaaliriskeistä tai -vaaroista saadaan uutta tietoa, esimerkiksi kun kemikaalin vaaraluokitus muuttuu, tai kun
 • lupa aineen käytölle on saatu tai evätty tai kun
 • aineen käytölle on asetettu rajoitus.

 

Kuinka pitkä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassaoloaika?

REACH-asetuksessa ei säädetä KTT:n päivittämiselle säännöllistä määräaikaa. Riskinarvioinnin suorittamiseksi sinulla tulee olla ajantasainen, päivitetty tieto kemikaalien vaaroista, joten suosittelemme pyytämään uusimmat KTT:t toimittajilta ennen riskinarviointien tekemistä.

Tutustu EcoOnlinen Chemical Manager -ohjelmistoon, jonka käyttäjänä saat päivitetyt KTT:t automaattisesti kemikaalirekisteriisi >

Missä käyttöturvallisuustiedotteita säilytetään työpaikalla?

Lakisääteistä kemikaaliluetteloa voi ylläpitää sähköisesti ja myös KTT:t voi säilyttää sähköisessä järjestelmässä. Tärkeintä on, että kemikaalien käyttäjillä on pääsy KTT:ihin siellä, missä kemikaaleja käytetään. EcoOnlinen Chemical Manager -ohjelmistolla pääset kemikaalitietoihin myös mobiilisovelluksella, jolloin erillistä päätettä ei välttämättä tarvita. Haluatko kuulla lisää?

 

New call-to-action

Lue ja lataa lisää

 

Kuinka täytät kemikaaliturvallisuutta ja riskinarviointia koskevat REACH-vaatimukset

Kemikaaliturvallisuutta ja riskinarviointia koskevien REACH-vaatimusten täyttäminen   Onko yrityksenne kemikaalien valmistaja, maahantuoja, jakelija tai jatkokäyttäjä? Jos näin on, yrityksellänne...

Lue täältä

Vaaralliset kemikaalit työpaikoilla - mitä, missä, milloin?

Työntekijöiden ja ympäristön suojeleminen kemiallisilta altisteilta ja kemikaalien aiheuttamilta onnettomuuksilta on yksi työnantajien haastavimmista työsuojelutehtävistä ja koskee lähes kaikkia...

Lue täältä

Kemikaalien korvaaminen - miten huomioida ympäristölle vaaralliset kemikaalit?

Ihmisten terveydelle ja ympäristölle vaarallisimpien kemikaalien vähittäinen poistuminen markkinoilta, ympäristöstä ja ravintoketjuista on yksi nykyaikaisen kemikaalilainsäädännön kulmakivistä.  

Lue täältä

Maksuton juliste: CLP-merkinnät

Tiedätkö sinä mitä eri CLP-merkinnät tarkoittavat? Lataa maksuton juliste.

Lataa tästä

Maksuton opas: Vaarallisten kemikaalien korvaaminen

Tiedätkö miten kemikaalien korvaaminen tehdään? Lataa helppolukuinen ja maksuton opas vaarallisten kemikaalien korvaamisesta 5+1 askeleella

Lataa tästä

Maksuton opas: Kemikaalien riskinarviointi 5 askeleella

Riskien tunnistaminen ja riskinarviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle työpaikalla. Lataa oppaamme kemikaalien riskinarvioinnista.

Lataa tästä

Ota yhteyttä