Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä.

Käyttöturvallisuustiedote on perustietolähde, jolla vaarallisia kemikaaleja koskevaa tietoa välitetään toimitusketjussa ja jonka avulla toiminnanharjoittajan tulee lain nojalla tunnistaa ja kirjallisesti arvioida kemikaalin käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit sekä suunnitella ja toteuttaa sopivat riskinhallintatoimet. Riskinarvioinnin lisäksi vähimmäisvaatimuksina on muun muassa kemikaalien tietojen pitäminen ajan tasalla, kemikaaliluettelon ylläpito sekä vaaratietojen ja suojautumisohjeiden jakaminen työntekijöille heille ymmärrettävässä muodossa. Käyttöturvallisuustiedotteessa on 16 kohtaa erilaisille kemikaaleja tai niiden käyttöä koskeville tiedoille.