CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus julkaistu

Euroopan komissio julkaisi CLP-asetuksen 12. teknisen mukautuksen (asetus 2019/521) maaliskuun lopulla.

Takaisin
Published
26/04/2019

Mukautuksella pannaan EU:ssa toimeen YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) kuudes ja seitsemäs tarkistettu versio.

CLP-asetuksen vaaraluokkiin ja -kategorioihin, luokituskriteereihin sekä vaara- ja turvalausekkeisiin tulee mukautuksen myötä useita muutoksia. Muutosasetuksella otetaan käyttöön uusi vaaraluokka flegmatoituja räjähteitä varten sekä uusi vaarakategoria, pyroforiset kaasut, vaaraluokassa syttyvät kaasut.

Muut muutokset koskevat muun muassa veden kanssa kosketuksiin joutuessaan syttyviä kaasuja kehittävien aineiden ja seosten sekä aerosolin muodossa olevien seosten luokittelua. Määritelmiä ja luokittelukriteerejä tarkennetaan myös seuraavissa vaaraluokissa: räjähteet, syttyvät kaasut, syttyvät nesteet, syttyvät kiinteät aineet, välitön myrkyllisyys, ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, hengitysteiden ja ihon herkistyminen, sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, lisääntymiselle vaarallinen, elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara.

Asetuksen soveltamisessa on siirtymäaikaa 17.10.2020 saakka.