Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu monta tehtävää ja vastuuta. Monelle uudelle valtuutetulle nämä asiat saattavat olla hieman hämärän peitossa ja kaikkien lakipykälien läpikäyntiin ei ole aikaa taikka innostusta. Tähän artikkeliin olemme...

Kirjoittanut Mats Liljeström

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu monta tehtävää ja vastuuta. Monelle uudelle valtuutetulle nämä asiat saattavat olla hieman hämärän peitossa ja kaikkien lakipykälien läpikäyntiin ei ole aikaa taikka innostusta. Tähän artikkeliin olemme koonneet kaiken olennaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista.

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla - lataa opas täältä >

Mitkä ovat työsuojeluvaltuutetun tehtävät?


Työsuojeluvaltuutetun pitää:

 • perehtyä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin työympäristössä
 • perehtyä työsuojelusäännöksiin
 • ilmoittaa puutteista ja poikkeamista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
 • edustaa työntekijötä työturvallisuusasioissa ja osallistua työsuojelutarkastuksiin
 • pyrkiä lisäämään turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja työpaikalla
 • pyrkiä kannustamaan muita työntekijöitä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • välittää ja käsitellä työntekijätason tietoa työturvallisuus ja -terveysasioista työnantajan kanssa

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät asiakirjat – esimerkiksi tehdyt riskinarvioinnit ja työn vaarojen selvityksen asiakirjat, työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutettu ei ole oikeudellisessa vastuussa työsuojeluun liittyvistä asioista työpaikalla, pelkästään hänelle erikseen annetuista tehtävistä – esimerkiksi ensiapukaappien sisältö ja niiden täyttäminen. 

Sekä työsuojeluvaltuutetulla että varavaltuutetuilla on oikeus saada koulutusta työsuojeluun liittyvistä säännöksistä, eikä siitä saa aiheutua kustannuksia valtuutetuille. Mikäli töitä tehdään vaarallisella tavalla työpaikalla, valtuutetuilla on oikeus keskeyttää vaarallinen työ, kunnes ongelma on korjattu.

Työsuojeluvaltuutetulla on myös korostettu irtisanoutumissuoja toimikauden aikana. 

Varavaltuutetun tehtävät

Mikäli työsuojeluvaltuutettu ei pysty hoitamaan tehtäviään tilapäisen esteen takia, varavaltuutetut hoitavat ne välittömät tehtävät, joita ei voi siirtää myöhemmäksi.

Lataa opas vaarallisten kemikaalien korvaamisesta 5+1 askeleella

Milloin työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalle?


Työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava mikäli työpaikalla työskentelee säännöllisesti yli 10 työntekijää. Tämän lisäksi on myös valittava kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan yleisesti ottaen kahdeksi kalenterivuodeksi mutta myös pidemmistä toimikausista voidaan sopia työpaikkakohtaisesti, mikäli siihen löytyy perusteltu syy. Liittojen alakohtaiset sopimukset voivat myös vaikuttaa toimikauden pituuteen. Pisimmillään toimikausi voi olla neljä vuotta.

Miten työsuojeluvaltuutettu valitaan?


Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikan työntekijöiden järjestämillä vaaleilla. Vaalien järjestäminen on työntekijöiden vastuulla ja käytännön järjestelyt hoitaa vaalitoimikunta (johon kuuluu vähintään 3 työntekijää).

Ennen ensimmäisiä vaaleja työsuojelupäällikkö sopii henkilöstöryhmien kanssa seuraavat kohdat:

 • Yrityksen toiminta-alue
 • työsuojeluorganisaation laajuus
 • työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä ja eri osapuolten edustus
 • henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Jatkossa työsuojelutoimikunta on vastuussa vaalitoimikunnan valinnasta ja työsuojeluvaalien järjestämisestä.

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien käytännön järjestelyt, valvoo vaalia, laskee tulokset ja ilmoittaa vaalin tulos. On suositeltavaa, ettei vaaliehdokkaana oleva työntekijä ole myös vaalitoimikunnan jäsen. Työnantajan täytyy varmistaa, että vaalit pidetään vaikka työnantaja ei itse niitä järjestä. Lisäksi työnantajan on järjestettävä tarvittavat tilat vaalien järjestämiseen. 

Miten tiedotetaan työsuojeluvaaleista?


Vaaleista on tiedotettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaalipäivää. Ilmoituksen on oltava kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Kuka voi olla työsuojeluvaltuutettu?

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan henkilö, joka:

 • Ei edusta työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa (ei kuulu johtoportaaseen eikä ole työsuojelupäällikkö)
 • On suostunut rooliin suullisesti tai kirjallisesti

Myös määräaikaisessa työsopimuksessa tai koeajalla oleva työntekijä voi olla työsuojeluvaltuutettu. Mikäli työsopimus päättyy, päättyy niin myös työsuojeluvaltuutetun tehtävät, ja uudet vaalit on järjestettävä.

Etänä työskentelevä saa olla työsuojeluvaltuutettu niin kuin muutkin työntekijät. Työsuojeluvaltuutettu, muut työsuojeluhenkilöt ja valtuutetun toimikausi on ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun ei tarvitse kuulua alan liittoon. 

Mitä jos kukaan ei halua työsuojeluvaltuutetuksi?


Lain mukaan on oltava työsuojeluvaltuutettu (ja varavaltuutetut) työpaikalla kun työntekijöitä on yli 10. Jos kukaan ei halua työsuojeluvaltuutetuksi, on työnantajan selvitettävä mistä tämä johtuu ja korjata tilanne.  

Miten turvallisuudesta saadaan ensisijainen prioriteetti työpaikalla?

Työsuojeluvaltuutetun roolista eroaminen


Työsuojeluvaltuutettu voi erota kesken toimikauden. Näissä tapauksissa varavaltuutetusta tulee korvaava työsuojeluvaltuutettu toimikauden loppuun asti.

Miten työsuojeluvaltuutettu eroaa työsuojelupäälliköstä?


Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja, joka valitaan vaaleissa. Työsuojelupäällikkö sen sijaan on työnantajan nimeämä.

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on määräaikainen, useimmiten kaksi kalenterivuotta. Työsuojelupäälliköllä ei ole toimikautta sillä rooli on vakituinen.

Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on kannustaa ja sitouttaa muita työntekijöitä turvallisiin työskentelytapoihin työpaikalla. Työpaikan koosta riippuen digitalisoidulle työturvallisuusratkaisusta saattaisi olla hyötyä, mikäli työpaikan turvallisuuskulttuuri halutaan nostaa seuraavalle tasolle.

Katso noin 3 minuuttia kestävä esittelyvideomme Chemical Managerista >


Kirjoittaja Mats Liljeström

Content Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Tulevaisuuden megatrendit − digitalisaatio, hybridityöskentely ja suurempi panostus kestävään kehitykseen,...

Kemikaalien CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit

Varoitusmerkeillä ilmoitetaan selkeällä tavalla käyttäjille kemikaalien eri vaaroista ja riskeistä. Merkkien avulla...

EHS ja ESG yhdessä varmistavat, että liiketoimintasi on kestävää myös tulevaisuudessa

Koska kestävyyttä painotetaan liiketoimintastrategioissamme yhä enemmän, on EHS-ammattilaisilla jälleen yksi uusi...